Zbierka testov s aktuálnym prehľadom gramatiky a literatúry (Edícia NOVÁ GENERÁCIA)

Objednať

Formát A4, rozsah 316 strán, vyšlo v októbri 2015.

Milé kolegyne a milí kolegovia, milí žiaci!

Máte v rukách novú knižku, v ktorej nájdete prehľad gramatiky, slohu, literatúry, spisovnej slovenčiny a desiatky nových testov zostavených podľa tematických okruhov. Základom teoretických informácií sú výstupné štandardy pre ZŠ a nové učebnice gramatiky či literatúry pre ZŠ od 5. po 9. ročník.

Mnohí z Vás poznajú predchádzajúce zbierky autorky Ľubice Hybenovej, pretože sa už viac ako 15 rokov venuje tvorbe testov. Posledná, ktorú ste práve otvorili, sa zrodila v spolupráci s kolegyňou Janou Machynovou.

Kompozícia a metodika jednotlivých kapitol prešla aktuálnymi úpravami, pričom dôraz kladieme na prácu s textom a čítanie s porozumením.

 • A variant je test, v ktorom budete hľadať správnu/nesprávnu odpoveď či odpovede, pričom je vždy presne určený ich počet.
 • B variant obsahuje úlohy, v ktorých budete dopĺňať chýbajúce informácie a tvoriť nové tvary, slová alebo vety.

V každom teste sú štyri krátke texty z rôznych oblastí života s konkrétnymi logickými úlohami a gramatickými cvičeniami.

Obsah pravopisných testov približuje prostredie slovenských hradov a zámkov, zaujímavosti z histórie a kultúry, geografie (A variant), v B variante sa stretnete s ukážkami zo známych literárnych diel.

V samostatnej kapitole sa venujeme kultúre spisovnej slovenčiny. V súčasnosti sa kladie dôraz na čistotu a spisovnosť jazyka aj v masmediálnej komunikácii, preto si myslíme, že jeho základy si treba osvojiť už v školských laviciach.

Formát knihy sme prispôsobili veľkosti testov, s ktorými sa stretávate na výstupných monitoroch v 9. ročníku.

Ako sa zorientovať v práci s publikáciou?

 • Zmeny pravopisnej normy ponúkajú štandardné vedomosti, o ktoré sa budete opierať pri všetkých pravopisných, tematických i súhrnných testoch.
 • Slovenský jazyk v kocke obsahuje aktuálne informácie z nových učebníc gramatiky, základné delenia, pravidlá, ale hlavne výnimky a problémové javy z gramatiky, hláskoslovia, lexikológie a slohu.
 • Predpokladáme, že štandardné poznatky z učebníc ZŠ už ovládate. Gramatický „lexikon“ Vám pomôže aj počas štúdiá na strednej škole či pri opakovaní jazykovedných disciplín v maturitnom ročníku.
 • V časti Na zopakovanie nájdete prehľadný zoznam vybraných, odvodených slov a, z hľadiska pravopisného, problematických cudzích slov.
 • Teória literatúry zahŕňa literárne pojmy zoradené abecedne podľa učebníc literatúry pre ZŠ od 5. až 9. ročníka. Pre názornosť sú k definícii uvedené aj príklady z literárnych diel.
 • Kapitola Autori a literárne diela je prehľadnou pomôckou učiva literatúry základnej školy. Nie je dodržaná chronologizácia autorov podľa ročníkov ZŠ, ale podľa abecedy.
 • V časti Abecedný slovník spisovnej slovenčiny nájdete systematické zhrnutie spisovných a nespisovných výrazov rozdelených podľa abecedy.

Hodina sa skladá zo 6 častí:

A variant
1. Doplňujúci pravopisný test
2. Súhrnný/tematický test – úlohy s výberom odpovede
3. Slovenčina, na slovíčko
B variant
4. Doplňujúci pravopisný test
5. Súhrnný/tematický test – Úlohy na dopĺňanie a tvorivosť
6. Slovenčina, na slovíčko

 • doplňujúcom pravopisnom teste sú vety pre prehľadnosť očíslované. Stačí doplniť chýbajúce písmeno alebo vybrať z dvojice/trojice správny tvar.
  A variante pravopisného testu nájdete zaujímavosti zo slovenských a svetových dejín a kultúry, z geografie, v B variante sa stretnete s ukážkami zo známych literárnych diel.
 • Vstupný súhrnný test, ako aj Výstupný súhrnný test obsahuje 20 úloh s výberom odpovede, v ktorých budete hľadať správnu či nesprávnu odpoveď. V každej úlohe je určený počet riešení. Bezchybne vyriešené úlohy majú hodnotu 1 boda. Ďalších 5 úloh je zameraných na dopĺňanie a tvorivosť, každá presne vyriešená úloha má hodnotu 2 body.
  Celkový počet bodov za každý súhrnný test je 30.
  Súhrnný test podľa tematických okruhov (A variant) sa skladá z 20 úloh, všetky sú postavené na výbere odpovede. V B variante dopĺňate chýbajúce informácie a tvoríte nové tvary. Za každé správne riešenie úlohy získate 2 body. Keď sa pomýlite 1x, získate 1 bod a ak sa v cvičení vyskytnú 2 chyby, za úlohu nezískate žiaden bod.
  Celkový počet bodov v B variante je 40.
 • V cvičeniach Slovenčina, na slovíčko vyhľadáte spisovné slovo alebo slovné spojenie. Každý správny jav má hodnotu 1 bod.
 • Svoje vedomosti si môžete overiť aj na základe ukážok testov z prijímacích pohovorov od roku 2005 do roku 2015.
 • Slohové práce obsahujú žiacke vzorové práce, ktorých autormi sú študenti 1. – 4. ročníka gymnázia. Slohy sú zoradené podľa slohového postupu a jazykového štýlu s upozornením na znaky daného útvaru, ale aj na možné nedostatky, ktoré študenti najčastejšie robia.
  Tematike slohu sa komplexne venujeme v publikácii Slohy pre všetkých. Kniha je vynikajúcou pomôckou pre žiaka základnej školy či stredoškoláka, pretože obsahuje teoretické zhrnutia slohových útvarov a desiatky praktických ukážok s rozborom.

Dúfame, že Zbierka testov edície NOVÁ GENERÁCIA pomôže nielen žiakom základnej školy pripravujúcim sa na monitor a na prijímacie skúšky, ale aj študentom strednej školy, ktorí využijú veľa informácií z gramatiky a slohu počas prípravy na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry.

Veľa úspechov a pozitívnej energie Vám želajú

Ľubica Hybenová a Jana Machynová

ISBN: 978-80-89380-19-0  EAN: 9789089380190
Počet strán: 316
Termín vydania: október 2015

 O autoroch:

Mgr. Ľubica Hybenová 
Profesorka slovenského jazyka a literatúry, zástupkyňa RŠ v Gymnáziu, Veľká okružná 22 v Žiline. Je hlavnou metodičkou prípravných kurzov pre žiakov základných škôl, organizovaných o.z. Gaudeamus v Žiline, je členkou Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny. Napísala viaceré odborné publikácie zo slovenského jazyka a literatúry, je autorkou kníh Nádej u Julky, Bylinky a liečiteľské rady od Julky a Bylinky a liečiteľské rady od Julky pre deti.

Mgr. Jana Machynová 
Stredoškolská učiteľka slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka. Absolvovala Filozofickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je autorkou učebníc Bluebell Bridge – angličtina pre žiakov 3. ročníka a 4. ročníka ZŠ. Do angličtiny preložila a nahovorila rozprávkovú knižku Anny Kyselovej Dobrodružstvá kvapôčky Perličky. V roku 2014 bola autorkou úloh pre NÚCEM.  V súčasnosti pôsobí v Gymnáziu, Veľká okružná 22 v Žiline.

Objednať