Zbierka príkladov a testov (Edícia NOVÁ GENERÁCIA)

Objednať

Publikácia autorky Mgr. Márie Sadloňovej a spoluautora Mgr. Michala Sadloňa vychádza z najúspešnejšej edície 2013. Pretože (aj podľa ohlasov na publikáciu) jej koncepciu považujeme za veľmi vydarenú, prešla len ľahkým „faceliftom“ (použijúc terminológiu známu u výrobcov automobilov). Štruktúra z edície 2013 je zachovaná, niektoré príklady sme vypustili, podľa nových požiadaviek pribudli úlohy s porozumením. Vychádza vo formáte A4 na takmer 300 stranách už v dvanástom vydaní – autori sa držia osvedčenej koncepcie z edície 2013 približne 2/3 obsahu sú nezmenené a 1/3 je nová. V súlade s učebnými osnovami sú príklady rozdelené do 15-tich kapitol:

 1. Číselné obory, číselná os, číselné výrazy
 2. Deliteľnosť v obore prirodzených čísel
 3. Pomer, mierka mapy
 4. Priama a nepriama úmernosť
 5. Percentá
 6. Používanie premenných, výrazy a ich úpravy
 7. Riešenie rovníc a nerovníc
 8. Kombinatorika, pravdepodobnosť
 9. Trojuholník
 10. Uhly, mnohouholníky
 11. Kružnica, kruh
 12. Telesá
 13. Konštrukčné úlohy
 14. Výpočty obvodov, obsahov, objemov a povrchov
 15. Úlohy zo štatistiky a „zo života“

Každá kapitola obsahuje 40 príkladov s výsledkami, čo je spolu 600 príkladov (v reále je to viac, pretože mnohú sú členené na  „podúlohy“). Príklady v rámci jednotlivých kapitol sú zoradené od jednoduchších k zložitejším. Druhá časť publikácie obsahuje po 10 riešených a neriešených testov (každý test obsahuje 15 príkladov), kde sú príklady kombinované z rôznych tematických okruhov. Spolu je v zbierke takmer 1 000 príkladov, z nich 150 s kompletnými riešeniami a ostatné s uvedenými správnymi výsledkami.

ISBN: 978-80-89380-20-6  EAN: 9789089380206
Počet strán: 292
Termín vydania: október 2015

Milí žiaci,

držíte v rukách už dvanáste vydanie zbierky testov a príkladov vydavateľstva Školmédia. Naše zbierky už viac ako pätnásť rokov pomáhajú Vašim predchodcom v príprave na prvé dôležité skúšky – prijímacie pohovory na stredné školy (neskôr pribudol aj Monitor). V čase prvého vydania ste, pravdepodobne, ešte neboli na svete, naopak, prví absolventi sú už v súčasnosti tridsiatnici a mnohí z nich už sami majú školopovinné ratolesti 🙂 Skrátka, ste už „nová generácia“ a toto označenie nesie aj aktuálna edícia našich publikácií.

Veríme, že aktuálna zbierka z matematiky sa stane rovnako dobrým pomocníkom aj Vám a že Testovanie 9 a „prijímačky“ aj vďaka nej nebudú pre Vás strašiakom a úspešne ich zvládnete. Máme skúsenosti, že najčastejšie sa naše publikácie využívajú na krúžkoch pod vedením učiteľov, ale vďaka množstvu vyriešených príkladov a testov je vhodná aj ako doplnková literatúra na samoštúdium.

Nová zbierka samozrejme čerpá zo skúseností svojich „predchodkýň“, pri jej tvorbe sme brali do úvahy aj ohlasy žiakov a učiteľov. V porovnaní s predchádzajúcou edíciou sme zachovali štruktúru zbierky a až na jednu výnimku aj jednotlivé tematické kapitoly. Opäť sme pripravili 10 riešených a 10 neriešených testov (v novej knižke si prehodili poradie, najprv sú riešené). Knižka tiež rešpektuje aktuálne učebné osnovy a plány, preto sme niektoré úlohy vypustili, iné, naopak, pribudli. V celkovom porovnaní ostali asi 2/3 obsahu predchádzajúcej edície a 1/3 je nová.

Čo dodať záverom? Ako v minulých rokoch Vašim starším spolužiakom aj Vám prajeme veľa chuti do riešenia príkladov a testov a dúfame, že naša zbierka sa stane Vaším užitočným spoločníkom pri ceste za študijnými úspechmi.

Vydavateľ Miroslav Galovič za Školmédiu

 a autori Mária Sadloňová a Michal Sadloň

O autoroch:

Mgr. Mária Sadloňová 
Dlhoročná skúsená profesorka matematiky na Gymnáziu Veľká okružná v Žiline. Je hlavnou metodičkou prípravných kurzov na stredné školy z matematiky, ktoré sa organizujú na Gymnáziu Veľká okružná v Žiline. Je členkou výboru Jednoty slovenských matematikov a fyzikov v Žiline. Taktiež dlhé roky pôsobí v Krajskom výbore matematickej olympiády v Žiline pre kategóriu A.

Mgr. Michal Sadloň
Po absolvovaní Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity, kombinácia matematika – anglický jazyk pôsobil dva roky na Ebbets Field Middle School v New Yorku. V súčasnosti vyučuje matematiku na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch.

Objednať