MATEMATIKA - zbierka príkladov a testov edícia 2013
Autorka: Mgr. Mária Sadloňová
autorka Dlhoročná skúsená profesorka matematiky na Gymnáziu Veľká okružná v Žiline. Je hlavnou metodičkou prípravných kurzov na stredné školy z matematiky, ktoré sa organizujú na Gymnáziu Veľká okružná v Žiline. Je členkou výboru Jednoty slovenských matematikov a fyzikov v Žiline. je dlhoročnou členkou Krajského výboru matematickej olympiády v Žiline pre sekciu A.
Autor: Mgr. Michal Sadloň
spoluautor Po absolvovaní Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity, kombinácia matematika - anglický jazyk pôsobil dva roky na Ebbets Field Middle School v New Yorku. V súčasnosti vyučuje matematiku na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch.


Formát A4, rozsah 320 strán, vychádza v septembri 2012

Milí žiaci, učitelia a rodičia!

zbierka
Publikácia autorky Mgr. Márie Sadloňovej a spoluautora Mgr. Michala Sadloňa je výbornou pomôckou pre žiakov,
ktorí sa pripravujú na monitor a prijímacie pohovory. Vychádza už v jedenástom vydaní.
Je to publikácia s novou koncepciou - autori sa vrátili v zmysle aktuálnych učebných osnov k tematickým kapitolám:
 1. Číselné obory, číselná os
 2. Deliteľnosť
 3. Pomer, mierka mapy, priama a nepriama úmernosť
 4. Percentá
 5. Používanie premenných, úpravy
 6. Rovnice, nerovnice, súst
 7. Kombinatorika, pravdepodobnosť
 8. Trojuholník
 9. Uhly, mnohouholníky
 10. Kružnica, kruh
 11. Telesá
 12. Konštrukčné úlohy
 13. Podobnosť
 14. Úlohy zo štatistiky a "zo života"
Príklady v rámci jednotlivých kapitol sú zoradené od jednoduchších k zložitejším.
Po vyjdení edície 2010 na ohlasy mnohých škôl boli do nej pridané riešené testy z "dvetisícosmičky",
čím vznikla edícia 2010+. Tieto testy sme ako bonus pridali aj do aktuálnej edície - veríme, že riešené
úlohy využijú žiaci aj po "prestupe" na stredné školy.
Uvedené testy vyšli v roku 2011 aj v českom preklade a stretli sa u našich susedov s veľkým ohlasom.